Czynności operacyjno – rozpoznawcze w prawie dowodowym

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 3 800 zł

Cele i charakterystyka studiów

Czynności operacyjno – rozpoznawcze potocznie określane pracą operacyjną realizowane zgodnie z uprawnieniami ustawowymi przez polskie służby państwowe. Wśród podmiotów (organów, służb) uprawnionych do prowadzenia czynności operacyjno – rozpoznawczych w różnym zakresie, można wskazać zarówno służby specjalne; Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, jak też służby o charakterze policyjnym; Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa) oraz finansowym (Krajowa Administracja Skarbowa) ochronnych; jak Służba Ochrony Państwa. Ponadto „Biuro” nie będące „służbą”, natomiast  funkcjonujące w strukturach  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako; Biuro Nadzoru Wewnętrznego, związane z nadzorem Ministra nad służbami jemu podległymi lub przez niego nadzorowanymi, nad funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz strażakami Państwowej Straży Pożarnej,
a także pracownikami zatrudnionymi w tych służbach.

Tematyka materiałów dowodowych uzyskanych w ramach realizacji czynności operacyjno – rozpoznawczych, będących niejednokrotnie podstawą wszczęcia postępowania przygotowawczego jest bardzo istotna z punktu dowodowego w postępowaniu karnym na każdym jego etapie w pracy adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, sędziów jak
i samych funkcjonariuszy publicznych realizujących pracę operacyjną.

 

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

Osób, które ukończyły studia wyższe i zajmują się świadczeniem pomocy prawnej jak pełnomocnik procesowy (adwokat, radca prawny), także pracujące w organach ścigania (prokuratorzy, asystenci prokuratora itp.), sądownictwa (sędziowie, asystenci sędziego) oraz funkcjonariusze służb państwowych (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Celno – Skarbowego itp.). Ponadto wszystkie osoby zainteresowane przedmiotową tematyką w celu nabycia autorskiej wiedzy z zakresu czynności operacyjno – rozpoznawczych i wykorzystania materiałów operacyjnych w polskiej procedurze karnej.

 

Program studiów

Istota czynności operacyjno – rozpoznawczych  (20 godzin)

 

 • Pojęcia i definicje czynności operacyjno – rozpoznawczych
 • Cele i zasady czynności operacyjno – rozpoznawczych
 • Funkcje czynności operacyjno – rozpoznawczych
 • Zakres czynności operacyjno – rozpoznawczych
 • Regulacje prawne w zakresie czynności operacyjno – rozpoznawczych
 • Uprawnienia i obowiązki w pracy operacyjnej poszczególnych służb
 • Ochrona prawna i niejawność czynności operacyjno – rozpoznawczych
 • Kontrola prokuratora oraz sądu nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi
 • Informacje o źródłach dowodowych i kierunkowanie czynności dowodowych
 • Ryzyko operacyjne

Formy i metody czynności operacyjno – rozpoznawczych  (40 godzin)

 

 • Sprawa operacyjna
 • Osobowe środki pracy operacyjnej
 • Rzeczowe środki pracy operacyjnej
 • Współpraca z osobowymi źródłami informacji
 • Wywiad i analiza operacyjna
 • Maskowanie i legendowanie
 • Działania pod przykryciem
 • Kombinacja operacyjna (podstęp, infiltracja, dezinformacja i dezintegracja)
 • Legalna prowokacja
 • Operacje specjalne (zbycie, nabycie, przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej)
 • Kontrola operacyjna (podsłuch procesowy)
 • Przesyłka niejawnie nadzorowana
 • Obserwacja
 • Taktyka i technika

 

 

Gromadzenie i wykorzystanie materiałów uzyskanych w wyniku czynności operacyjno – rozpoznawczych  (40 godzin)

 

 • Obowiązki i uprawnienia poszczególnych służb oraz prokuratora
 • Tajemnice służbowe i zawodowe oraz zakazy dowodowe
 • Dokumentowanie czynności operacyjno – rozpoznawczych
 • Udostępnienie materiałów operacyjnych celem wszczęcia postępowania karnego
 • Udostępnienie materiałów operacyjnych do wykorzystania w postępowaniu karnym
 • Biegły i jego opinia
 • Świadek utajniony (incognito)
 • Świadek koronny
 • Mały świadek koronny

 

 

Taktyka dowodowa w postępowaniu karnym  z materiałami uzyskanymi w wyniku czynności operacyjno – rozpoznawczych  (50 godzin)

 

 • Kontrola prokuratorska wyników czynności operacyjno – rozpoznawczych
 • Wiarygodność – aspekty prawne, dopuszczalność i legalność czynności operacyjno – rozpoznawczych
 • Udostępnienie (odtajnienie) materiałów źródłowych
 • Wyjaśnienie pojęć „kontrolowanych treści” oraz „zawartość przesyłek”
 • Dowody, zakazy dowodowe w trakcie legalnej prowokacji i przekroczenie granic legalnej prowokacji
 • Taktyka prokuratorska z wykorzystaniem materiałów z czynności operacyjno – rozpoznawczych
 • Taktyka sędziowska z wykorzystaniem materiałów z czynności operacyjno – rozpoznawczych
 • Taktyka adwokacka – radcowska z wykorzystaniem materiałów z czynności operacyjno – rozpoznawczych

 

 

Błędy i kontr – dowody w  czynnościach operacyjno – rozpoznawczych  (30 godzin)

 

 • Zagrożenia związane ze współpracą z osobowymi źródłami informacji
 • Dekonspiracja czynności operacyjno – rozpoznawczych
 • Rozwiązania szczególne (odstąpienie od zawiadomienia o popełnionym przestępstwie itp.)
 • Nielegalne dowody, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy w czynnościach operacyjno – rozpoznawczych
 • Orzecznictwo, ocena rozwiązań normatywnych, rozważania

Seminarium dyplomowe (10 godzin)

Razem  190 godzin zajęć

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry oraz  pracą dyplomową.