AUDYT WEWNĘTRZNY I KONTROLA ZARZĄDCZA W SEKTORZE PUBLICZNYM

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 3 000 zł

Cel i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w obszarze audytu i kontroli zarządczej.Studia pozwalają poznać i zrozumieć wymagania stawiane przez ustawę o finansach publicznych dla audytora wewnętrznego oraz w zakresie organizacji systemu kontroli zarządczej.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe kierowane są do pracowników oraz osób planujących karierę zawodową w jednostkach sektora finansów publicznych, osób odpowiedzialnych za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, audytorów wewnętrznych i kontrolerów.

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Administracja publiczna i samorządowa 12
2. Zarządzanie organizacją 8
3. Finanse publiczne 16
4. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych 12
5. Zarządzanie finansowe i strategiczne w j.s.f.p. 8
6. Sprawozdawczość finansowa 8
7. Dyscyplina finansów publicznych 8
8. Zamówienia publiczne 8
9. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości 4
10. Audyt wewnętrzny 16
11. Badanie sprawozdań finansowych 4
12. Specyfika kontroli w j.s.f.p. 16
13. Kontrola zarządcza 16
14. Audyt informatyczny 8
15. Audyt i kontrola funduszy unijnych 12
16. Zarządzanie ryzykiem 8
17. Systemy zarządzania jakością 8
18. Seminarium dyplomowe 8
RAZEM 180