Kierunki

 

Administracja państwowa i samorządowa

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Biznes i Zarządzanie – NOWOŚĆ

Business Trainer Academy

Coaching business & life

Czynności operacyjno – rozpoznawcze w prawie dowodowym

Dietetyka i planowanie żywienia

Doradztwo zawodowe i edukacyjne NOWOŚĆ

Doradztwo zawodowe – instytucje rynku pracy NOWOŚĆ

HR Business Partner Academy

Kadry i płace

Kosmetologia lecznicza i body fitness

Mediacje

Menedżer logistyki – NOWOŚĆ!

Podstawy rachunkowości

Podyplomowe studia europejskie

Podyplomowe studia menedżerskie MBA

Prawo egzekucji sądowej

Prawo ochrony środowiska i gospodarka odpadami

Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową NOWOŚĆ

Prawo podatkowe i podatki

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo zamówień publicznych

Przeciwdziałanie i zwalczanie handlu ludźmi

Przestępczość gospodarcza, skarbowa i korupcyjna – zapobieganie i wykrywanie

Rachunkowość budżetowa i finanse publiczne

Rachunkowość dla zaawansowanych

Rachunkowość zarządcza i controlling dla menedżerów (niefinansistów)

Resocjalizacja osób skazanych i wykluczonych społecznie – KSZTAŁCENIE ZDALNE!

Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją

Zarządzanie bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie jakością – KSZTAŁCENIE ZDALNE!

Zarządzanie podmiotami leczniczymi

Zarządzanie projektami – NOWOŚĆ!

Zarządzanie szkołą wyższą – studia podyplomowe – KSZTAŁCENIE ZDALNE!

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zintegrowany system zarządzania