Przestępczość gospodarcza, skarbowa i korupcyjna – zapobieganie i wykrywanie

Czas trwanie studiów: 2 semestry

Koszty nauki na studiach podyplomowych

 

Cele i charakterystyka studiów

Główną tematyką studiów jest prawo karne gospodarcze, prawo skarbowe, omawiane są także zagadnienia związane z taktyką prowadzenia śledztw w tych sprawach, instrumentami procesowo-kryminalistycznymi wykorzystywanymi w prowadzonych postępowaniach.

Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących podstawowych problemów organizacji i działalności podmiotów gospodarczych. Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy podmiotów i osób wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania.

Studia są kierowane do:

Pracowników wymiaru sprawiedliwości, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, pracowników banków, urzędów skarbowych, biegłych rewidentów, przedstawicieli samorządu terytorialnego. Funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz innych służb. Studia te  dostarczą również cennej wiedzy i umiejętności osobom zajmującym się sprawami handlowymi, podatkowymi w przedsiębiorstwach w tym zwłaszcza menedżerom. Zapraszamy także absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zgłębiać wiedzę z zakresu przestępczości gospodarczej, skarbowej i korupcyjnej.

 

Program studiów:

     I. Wybrane zagadnienia z prawa gospodarczego – 24 godz.

 • Prawo gospodarcze.
 • Prawo podatkowe.
 • Kryminologiczne aspekty prawa karnego gospodarczego
 • Umowy w obrocie gospodarczym (sporządzanie umów, wykonywanie umów, skutki nienależytego wykonania umów, aspekty podatkowe) – warsztaty.
 • Mechanizmy powstawania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym, skarbowym  i korupcji

     II. Polski system podatkowy – 28 godz.

 • Opodatkowanie obrotu. Podatki pośrednie.
 • Opodatkowanie dochodu (przychodu), z uwzględnieniem opodatkowania dochodu z nieujawnionych źródeł.
 • Rachunkowość i ewidencja podatkowa.
 • Powstawanie zobowiązań podatkowych i postępowanie podatkowe.

     III. Przestępstwa gospodarcze i podatkowe – 52 godz.

 • Oszustwa i przestępstwa gospodarcze – klasyfikacja nadużyć gospodarczych w polskim systemie prawnym.
 • Pranie tzw. brudnych pieniędzy.
 • Przestępstwa określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej.
 • Przestępczość związana z organizacją i przeprowadzaniem przetargów.
 • Przestępstwa nielegalnego prowadzenia działalności bankowej i działalności maklerskiej.
 • Przestępczość podatkowa – uwarunkowania systemowe, skala i modus operandi, jako wyzwania dla przedsiębiorstw i osób nimi zarządzających +kazusy.
 • Wyłudzenia podatkowe jako najniebezpieczniejsza forma przestępczości gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT.
 • Przestępstwa skarbowe skierowane przeciwko obowiązkom podatkowym.
 • Oszustwa w podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego jako element zorganizowanej przestępczości gospodarczej – oszustwa karuzelowe.
 • Nielegalna produkcja wyrobów akcyzowych, jako jedna z najniebezpieczniejszych form przestępczości akcyzowej na przykładzie wybranych przypadków.

 

        IV. Kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty przestępczości gospodarczej, skarbowej i  

         korupcji – 52 godz.

 • Mechanizmy powstawania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym, skarbowym  i korupcji
 • Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń
 • Kryminologiczne aspekty prawa karnego gospodarczego
 • Psychologia oszustwa
 • Przestępstwo nadużycia zaufania i oszustwo gospodarcze
 • Pranie pieniędzy
 • Fałszowanie dokumentów w obrocie gospodarczym
 • Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami

 

        V. Prawno-karne aspekty przestępczości gospodarczej i podatkowej – 22 godz.

 • Odpowiedzialność członków zarządu i osób pełniących funkcje kierownicze.
 • Współpraca organów dochodzeniowych z prokuraturą w zakresie przestępstw penalizowanych w KK oraz międzynarodowa współpraca organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości podatkowej.
 • Postępowanie karne i karne skarbowe w związku ze zmianami Kodeksu postępowania karnego. Prowadzenie postępowań przygotowawczych w zakresie art. 258 KK.
 • Zorganizowana przestępczość gospodarcza, ekonomiczna i podatkowa, a specyfika prowadzenia postępowania karnego i karnego skarbowego – kazusy.
 • Wykorzystanie materiału dowodowego w postępowaniu przygotowawczym z postępowania kontrolnego i odwrotnie. Wykorzystanie materiałów z czynności operacyjnych do postępowań.
 • Poszukiwanie majątków sprawców przestępstw podatkowych i nierzetelnych podatników.
 • Zabezpieczenie majątkowe i konfiskata rozszerzona.
 • Egzekucja administracyjna jako element zwalczania przestępczości gospodarczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                VI. Alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych – 12 godz.
 • Umocowanie prawne mediacji w sprawach karnych i gospodarczych.
 • Zastosowanie mediacji jako trybu naprawienia szkody. Zastosowanie środków kompensacyjnych.
 • Proces karny, a mediacja prowadzona w oparciu o przepisy KPC.
 • Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem mediacji, umorzeń konsensualnych i innych konsensualnych trybów zakończenia postępowania.
 • Ugoda przed mediatorem jako sposób na popełnienie przestępstwa.
 • Prawidłowa konstrukcja ugody i sprawozdania mediatora. Uwzględnienie treści ugody w decyzji merytorycznej kończącej sprawę.

         VII. Seminarium dyplomowe -10 godz.

Zajęcia z poszczególnych bloków tematycznych kończą się testami zaliczającymi.

Łączna ilość godzin: 200