RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING DLA MENEDŻERÓW (NIEFINANSISTÓW)

Czas trwanie studiów: 2 semestry

Koszty nauki na studiach podyplomowych

Cel i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z teorii i nowoczesnej praktyki zarządzania oraz rachunkowości, a także wskazanie powiązań między różnymi obszarami zarządzania a rachunkowością i finansami przedsiębiorstwa. Głównym założeniem programowym studiów jest, aby słuchacze potrafili wdrożyć i zapewnić funkcjonowanie w przedsiębiorstwie systemu controllingu, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,  zintegrować działania poszczególnych komórek organizacyjnych i zarządzać zespołem pracowników zaangażowanych w prowadzenie rachunkowości zarządczej i controllingu, moderować prace zmierzające do poprawy wydajności, produktywności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa.

 

Adresaci studiów

Studia są skierowane do aktualnych i przyszłych menedżerów średniego i wyższego szczebla w przedsiębiorstwach i organizacjach, zarówno nieposiadających wykształcenia ekonomicznego, jak również pragnących poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje w obszarze rachunkowości zarządczej i controllingu.

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych

 

 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 24
2. Analiza finansowa i ekonomiczna przedsiębiorstwa 16
3. Metody oceny projektów inwestycyjnych 16
4. Rachunek i kontrola kosztów 24
5. Zarządzanie kapitałami 8
6. Controlling i budżetowanie operacyjne 16
7. Zarządzanie majątkiem trwałym 12
8. Cash flow i płynność finansowa 12
9. Optymalizacja podatkowa przedsiębiorstwa 12
10. Zarządzanie kosztami zasobów ludzkich 12
11. Systemy informatyczne w zarządzaniu 8
12. Zarządzanie jakością 4
13. Zarządzanie projektami 4
14. Makroekonomiczne uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem 4
15. Seminarium dyplomowe 8
RAZEM 180