Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką oświatową

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt studiów: 3 400 zł

 

Cel:

Celem studiów jest aktualizacja wiedzy i podniesienie kompetencji sprawnego posługiwania się przepisami prawa oświatowego w efektywnym i skutecznym zarządzaniu szkołą (placówką) oraz poszerzenie kompetencji kierowniczych na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej działających w systemie oświaty w zakresie znajomości i stosowania aktualnych przepisów prawa oświatowego.

 

Adresaci studiów:

 • pracownicy oświatowej administracji samorządowej i rządowej;
 • kadra kierownicza(dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wicedyrektorzy, nauczyciele – zainteresowani nabyciem wiedzy
  i umiejętności niezbędnych w zarządzaniu szkołą lub placówką oświatową);
 • pracownicy organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny;
 • osoby, które chcą wzbogacić swoją wiedzę w dziedzinie prawa oświatowego i planują rozwój zawodowy swojej kariery w sektorze oświaty (zarówno publicznej, jak i niepublicznej)

 

Program studiów:

 • Prawo oświatowe
 • Prawo pracy
 • Prawo rodzinne
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne
 • Prawodawstwo
 • Finanse publiczne i zarządzanie finansami
 • Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji
 • Prawna odpowiedzialność dyrektora, nauczyciela, pracownika
 • Formalno-prawne aspekty relacji: placówka oświatowa a samorząd terytorialny
 • Formalno-prawne aspekty relacji: placówka oświatowa a kuratorium oświaty
 • Negocjacje i mediacje, rozwiązywanie konfliktów
 • Krajowe i unijne programy wspierania oświaty
 • Marketing i promocja w oświacie
 • Informatyczne metody prezentacji i narzędzia dydaktyczne(Microsoft SharePoint Office 365 i Microsoft OneDrive Office 365, MS Office 365, Microsoft Teams).
 • Seminarium dyplomowe

Liczba godzin: 220 – 240