ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

Czas trwanie studiów: 2 semestry

Koszty nauki na studiach podyplomowych

Cel i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa, w szczególności wiadomości niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji warunkujących osiąganie satysfakcjonującej zyskowności kapitałów własnych zainwestowanych przez właścicieli przy utrzymywaniu należytej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań, warunkującej kontynuowanie przyszłej działalności.

Zadaniem studiów jest także kształtowanie umiejętności uczestników w dziedzinie formułowania i skutecznej realizacji strategii finansowej przedsiębiorstwa zmierzającej do maksymalizowania jego ekonomicznej efektywności i rozwoju. Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej daje możliwość rozwoju całej gospodarki. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki kadrze zarządzającej przedsiębiorstwem, która w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności podejmuje decyzje prowadzące do osiągnięcia sukcesu na rynku.

Adresaci studiów

Studia są skierowane do przyszłych i obecnych, także początkujących menedżerów finansowych, księgowych, członków organów zarządzających w przedsiębiorstwach i organizacjach, osób zainteresowanych zagadnieniami w obszarze kompleksowego zarządzania finansami.

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 16
2. Analiza finansowa i ekonomiczna przedsiębiorstwa 16
3. Metody oceny projektów inwestycyjnych 16
4. Rachunek kosztów 8
5. Zarządzanie kapitałami 8
6. Planowanie finansowe 16
7. Zarządzanie majątkiem trwałym 12
8. Cash flow i płynność finansowa 12
9. Prawo podatkowe 12
10. Zarządzanie zasobami ludzkimi 12
11. Systemy informatyczne w zarządzaniu 8
12. Metody wyceny przedsiębiorstw 4
13. Zarządzanie ryzykiem 4
14. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa 4
15 Formy prawne prowadzenia przedsiębiorstw 8
16. Seminarium dyplomowe 8
RAZEM 180