Kadry i płace

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 900 zł

Adresatami studiów na kierunku Kadry i płace są osoby poszukujące zatrudnienia lub pracujące na stanowiskach związanych z zarządzaniem personelem i kwestiami płacowymi, zarówno z przedsiębiorstw publicznych, jak i prywatnych.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom rzetelnej i aktualnej wiedzy dotyczącej prawa pracy, systemu wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji podatkowej, kadrowej oraz związanej z rozliczeniami ZUS-u, a także świadczeń pracowniczych – administrowania nimi i ich rozliczania.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Obowiązki podatkowe wynikające z wynagrodzeń z umowy o pracę i umów cywilnych 15
2. BHP w zakładzie pracy (Wymogi formalne z zakresu BHP, Prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy, Odpowiedzialność porządkowa pracownika) 24
3. Podstawy prawa pracy 25
4. Nawiązywanie, rozwiązywanie i zmiana stosunku pracy 12
5. Naliczanie wynagrodzeń (składniki wynagrodzenia za pracę, obliczanie należnego wynagrodzenia za pracę, obliczenie wynagrodzeń za czas choroby i innych nieobecności w pracy) 30
6. Obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 20
7. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (dokumenty kadrowo-płacowo w zakresie wynagrodzeń, akta osobowe) 8
8. Zasady gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych 5
9. Zasady pracy w programie „Płatnik” i inne programy księgowe 14
10. Czas pracy w świetle Kodeksu Pracy oraz innych ustaw (Obliczanie godzin nadliczbowych na konkretnych przykładach ewidencji czasu pracy) 15
11. Rekrutacja i selekcja pracowników 15
12. Fakultet 10
13. Seminarium dyplomowe 10
  Razem 203