Zarządzanie bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej

Czas trwanie studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 3 200 zł

Adresaci studiów

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa ze specjalizacją zarządzanie kryzysowe i obronność państwa.

Studia adresowane są do pracowników administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz pracowników przedsiębiorstw i instytucji zaangażowanych w użytkowanie i ochronę infrastruktury krytycznej. Adresowane są również do żołnierzy (zwłaszcza żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej), oraz funkcjonariuszy służb realizujących zadania z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej lub przygotowujący się do realizacji tych zadań.

 

Cel i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony infrastruktury krytycznej państwa. Słuchacz zostanie zapoznany z prawnymi i organizacyjnymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania infrastruktury krytycznej, jej charakterystyką, metodami ochrony oraz zadaniami jakie spoczywają w tym zakresie na administracji rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach sektora niepublicznego. Słuchacz zyskuje wiedzę z zakresu zagrożeń, oceny ryzyka ich wystąpienia i zasobów możliwych do wykorzystania w celu ochrony oraz przygotowywania i wdrażania procedur na wypadek wystąpienia zagrożeń, a także aktualizacji planów ochrony infrastruktury krytycznej.

Ukończenie studiów podyplomowych przygotowuje słuchacza do pracy i służby
w wyspecjalizowanych działach administracji publicznej, służbach mundurowych oraz jednostkach organizacyjnych sektora niepublicznego zajmujących się bezpieczeństwem narodowym, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i centralnym.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

 • Systemy infrastruktury krytycznej
 • Aspekty prawne dotyczące infrastruktury krytycznej
 • Zagrożenia, analizy oceny
 • Budowa planu ochrony infrastruktury krytycznej
 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Bezpieczeństwo techniczne
 • Bezpieczeństwo osobowe
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Teorie i strategie bezpieczeństwa
 • Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • Służby mundurowe w systemie zarządzania kryzysowego państwa
 • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zadania obronne w administracji publicznej państwa
 • System i organizacja ochrony informacji niejawnych w Polsce
 • Blok przedmiotów dotyczących systemów zarządzania kryzysowego
 • Blok przedmiotów dotyczących planowania oraz praktycznych aspektów zarządzania kryzysowego
 • Blok przedmiotów dotyczących logistyczno-merytorycznego wsparcia działań realizowanych w zarządzaniu kryzysowym
 • Kontrola i audyt w bezpieczeństwie
 • Gra decyzyjna dla wybranego rodzaju zagrożenia
 • Seminarium dyplomowe
 • Łączna ilość godzin: 180

Studia kończą się testami (egzaminami) zaliczającymi poszczególne semestry oraz pracą dyplomową.