Prawo zamówień publicznych

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 900 zł

Studia skierowane są do pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników i dyrektorów jednostek gospodarczych, korzystających ze wsparcia finansowego budżetu państwa oraz funduszy europejskich, dyrektorów oraz pracowników podmiotów, w których udział posiada skarb państwa (w szczególności szkół, zakładów opieki zdrowotnej), pracowników organizacji pozarządowych.

Celem studiów jest zapoznanie słuchacza z prawnymi i organizacyjnymi zagadnieniami zamówień publicznych oraz nabycie przez słuchacza praktycznych umiejętności niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działań związanych z realizacją zamówień publicznych. Po zakończeniu studiów słuchacz powinien stać się ekspertem w dziedzinie przetargowego i poza przetargowego wydatkowania środków publicznych.

Ukończenie studiów podyplomowych Prawo Zamówień Publicznych przygotowuje słuchacza do pracy jako specjalisty do spaw zamówień publicznych oraz do pełnienia funkcji arbitra.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Polskie i europejskie regulacje zamówień publicznych 8
2. Przetarg jako forma rozporządzania mieniem (aspekty cywilnoprawne) 8
3. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne 12
4. Tryby udzielania zamówień publicznych 10
5. Ustawa prawo zamówień publicznych a inne regulacje prawne związane z systemem zamówień publicznych 16
6. Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa zamówień publicznych 6
7. Dokumentacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 12
8. Orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych 6
9. Procedura odwoławcza 12
10. System kontroli udzielania zamówień publicznych 12
11. Środki publiczne w systemie zamówień publicznych 12
12. Udzielanie zamówień publicznych na zasadach szczególnych 6
13. Umowy w sprawach zamówień publicznych 12
14. Zajęcia praktyczne – przygotowywanie zamówienia 20
15. Zajęcia praktyczne – realizacja procedury przetargowej 20
16. Seminarium dyplomowe 16
  Razem 198