RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA I FINANSE PUBLICZNE

Czas trwania studiów:  2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 900 zł

Cel i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych, wyrobienie praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem sprawozdań budżetowych i finansowych, decyzjami finansowymi i przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych. W programie studiów uwzględniono także wybrane zagadnienia w zakresie działalności jednostek publicznych, w tym m.in. związane z nadzorem nad podległymi jednostkami, analizą finansową i zamówieniami publicznymi.

Adresaci studiów

Studia są skierowane do kandydatów i początkujących pracowników działów księgowych i finansowych jednostek sektora finansów publicznych.Ukończenie studiów pozwoli na podwyższenie ich kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie niezbędnych kompetencji do wykonywania pracy.

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej 32
2. Finanse publiczne 16
3. Rachunkowość budżetowa 32
4. Szczególne zasady rachunkowości innych jednostek SFP 4
6. Sprawozdawczość budżetowa 16
7. Dyscyplina finansów publicznych 8
8. Podatki w sektorze finansów publicznych 8
9. Audyt wewnętrzny 8
10. Zamówienia publiczne 8
11. Organizacja systemu rachunkowości budżetowej w jednostce 8
12. Partnerstwo publiczno-prywatne 4
13. Elementy prawa i postępowania administracyjnego 4
14. Kontrola zarządcza 8
15. Kontrola i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi i podległymi 8
16. Analiza finansowa 8
17. Seminarium dyplomowe 8
RAZEM 180