Bezpieczeństwo i higiena pracy


Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 700 zł


Od   roku akademickiego 2019/2020 słuchacze na studiach podyplomowych na kierunku BHP będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu Audytor BHP.Certyfikat jest dodatkowo płatny w zależności od liczby osób chętnych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468) wprowadza z dniem 1 lipca 2005 r. istotne zmiany, dotyczące kwalifikacji niezbędnych do pracy w służbie bhp, bądź wykonywania zadań tej służby.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia:

1. Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bhp.

2. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) inspektorem do spraw bhp może być osoba posiadająca zawód technika bhp,

2) starszym inspektorem do spraw bhp może być osoba posiadająca:a) zawód technika bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lubb) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp,

3) specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp, 

4) starszym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

5) głównym specjalistą do spraw bhp może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Wybrane przedmioty z programu studiów: 

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. BHP w gospodarstwach rolnych 10
2. Certyfikacja i normalizacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 8
3. Czynniki niebezpieczne w środowisku pracy. Ocena ryzyka zawodowego 10
4. Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. Ocena ryzyka zawodowego 10
5. Ergonomia 10
6. Fizjologia i higiena w kształtowaniu warunków pracy 15
7. Zagrożenia mechaniczne. Charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez maszyny produkcyjne. Ocena ryzyka zawodowego 20
8. Pragmatyka służby bezpieczeństwa i higieny pracy 13
9. Współczesne metody usprawniania procesów pracy 10
10. Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy 15
11. Pierwsza pomoc przedmedyczna 10
12. Prace szczególnie niebezpieczne. Ocena ryzyka zawodowego 15
13. Prawna ochrona pracy 15
14. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej 10
15. Zagrożenia pożarowe i wybuchowe. Poważne awarie chemiczne 12
16. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem 25
17. Fakultet: Psychologia pracy 10
18. Seminarium dyplomowe 10
  Razem 234