PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

Czas trwania studiów: 2 semestry

Koszty nauki na studiach podyplomowych

Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Zarządzanie i zamówienia publiczne w gospodarce odpadami 20
2. Podstawy Zintegrowanych Systemów Zarządzania Środowiskiem w gminie i przedsiębiorstwie 15
3. Procedury ocen oddziaływania na środowisko, raporty, konsultacje społeczne, decyzje środowiskowe 15
4. Odpady niebezpieczne i medyczne, klasyfikacja i metody unieszkodliwiania 15
5. Gospodarka wybranymi grupami odpadów niebezpiecznych 15
6. Odpady komunalne. Metody i technologie mechaniczno – biologicznego zagospodarowania odpadów komunalnych 20
7. Odnawialne źródła energii. Biomasa odpadowa, paliwa formowane i biopaliwa 15
8. Instalacje termicznego przekształcania odpadów i niskoemisyjne techniki spalania odpadów. Higienizacja i stabilizacja osadów 10
9. Plazmowe i fluidalne metody unieszkodliwiania odpadów oraz techniki oczyszczania gazów odlotowych 10
10. Składowanie odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz techniki rekultywacji gleb i gruntów 15
11. Utylizacja osadów ściekowych, higienizacja i stabilizacja metali ciężkich 15
12. Analizy środowiskowe i pomiary w ochronie środowiska ze szczególnym uwzględnieniem procesów zagospodarowania odpadów 15
13. Prawne aspekty ochrony środowiska i gospodarka odpadami 10
14. Seminarium dyplomowe 10
Razem 200