Przeciwdziałanie i zwalczanie handlu ludźmi

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 3 800 zł

Cele i charakterystyka studiów

Absolwent przedmiotowej specjalności zna formy handlu ludzi w odniesieniu do prawa polskiego oraz międzynarodowego. Posiada umiejętności pracy z ofiarą i sprawcą handlu ludźmi w odniesieniu do wiedzy na temat zaistniałego procederu. Dysponuje predyspozycjami związanymi z przeciwdziałaniem przestępczości zorganizowanej w odniesieniu do handlu ludźmi oraz tworzeniem procedur i kształtowania zachowań przeciwdziałania przestępstwa handlu ludźmi oraz przestępstw im towarzyszących.

Prowadzący zajęcia praktycy i naukowcy z wieloletnim doświadczeniem
w zwalczaniu przestępczości handlu ludźmi w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

Po kierunku Przeciwdziałanie i zwalczanie handlu ludźmi będziesz specjalistą w obszarach związanych z ochroną praw człowieka oraz przeciwdziałania zachowaniom przestępczym, które związane są z różnymi formami współczesnego handlu ludźmi, co pozwoli na znalezienie zatrudnienia m. in.: w służbach policyjnych, specjalnych oraz organizacjach pozarządowych  tj. m.in. Policja. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Służba Celno – Skarbowa, a także jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w tym Żandarmerii Wojskowej, Wojskach Obrony Terytorialne); instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (Interpol, Europol) , organizacjach, instytucjach, placówkach, których profil działania jest zbliżony do zakresu specjalności studiów.

Program studiów

 • Międzynarodowe i krajowe uregulowania prawne dotyczące handlu ludźmi
 • Kryminalistyka, kryminologia i wiktymologia
 • Ustawowe znamiona przestępstw dotyczących handlu ludźmi:
 • Przestępstwo handlu ludźmi
 • Przestępstwa towarzyszące handlowi ludźmi
 • Formy zjawiskowe przestępstwa handlu ludźmi:
 • Metody działania sprawców przestępstw handlu ludźmi:
 • Struktura grupy przestępczej
 • Mechanizmy działania sprawców handlu ludźmi
 • Proces wyszukiwania potencjalnych ofiar handlu ludźmi
 • Proces wyszukiwania potencjalnych ofiar handlu ludźmi
 • Taktyka prowadzenia czynności wykrywczych
 • Narzędzia prawne wykorzystywane w zwalczaniu handlu ludźmi
 • Identyfikacja ofiary handlu ludźmi. Algorytm postępowania
 • Taktyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o handel ludźmi
 • Przesłuchanie świadka i podejrzanego w sprawach o przestępstwo handlu ludźmi
 • Współpraca międzynarodowa i krajowa w sprawach o handel ludźmi
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i organami administracji publicznej
 • Zapobieganie handlowi ludźmi., profilaktyka i prewencja

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry lub pracą dyplomową.

Łączna ilość godzin: 210