RACHUNKOWOŚĆ DLA ZAAWANSOWANYCH

Czas trwanie studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki:  3 000 zł

Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej 8
2. Aktywa trwałe i ich klasyfikacja 16
3. Aktywa pieniężne 16
4. Przychody, koszty, należności, zobowiązania w walucie obcej 8
5. Aktywa inwestycyjne i zobowiązania finansowe 8
6. Leasing 16
7. Podatek odroczony 16
8. Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe bierne, ewidencja 16
9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, ewidencja 8
10. Kontrakty długoterminowe 8
11. Rachunek kosztów 16
12. Struktura i treść sprawozdań finansowych 32
13. Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązki wobec ZUS, US, KRUS 8
14. Jednostka gospodarcza w likwidacji – obowiązki wobec ZUS, US, KRUS 8
15. Etyka w rachunkowości 8
Razem 200