RESOCJALIZACJA OSÓB SKAZANYCH I WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE

Czas trwanie studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki:  2 900 zł

Proces kształcenia wyłącznie zdalny!

Każdy może spotkać się w swoim życiu ze zjawiskiem patologii społecznej. Praca w obszarze resocjalizacji jest bardzo złożonym zagadnieniem. Słuchacze, wiedzę uzyskaną na zajęciach będą mogli wykorzystać do lepszego podejmowania interwencji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania patologii. Słuchacze zdobędą wiedzę, jak odpowiednio dobierać dane koncepcje do pojawiających się problemów. Absolwenci studiów podyplomowych Resocjalizacja osób skazanych i wykluczonych społecznie są przygotowani do podjęcia pracy w Służbie Więziennej, placówkach resocjalizacyjnych, oświatowych i wychowawczych.

Wybrane przedmioty z programu studiów:

L.p. Przedmiot Liczba godzin
1. Podstawy resocjalizacji
2. Patologia społeczna
3. Profilaktyka społeczna
4. Komunikacja interpersonalna w relacji wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej
5. Metodyka resocjalizacji
6. Metodyka pracy kuratora sądowego
7. Metody pracy w zakładzie dla nieletnich
8. Warsztaty motywowania klienta do zmiany
9. Psychologia kliniczna
10. Praktyczne aspekty psychopatologii
11. Diagnoza i terapia w resocjalizacji
12. Podstawy prawa karnego i wykroczeń
13. Zarządzanie i organizacja w resocjalizacji
14. Pragmatyki służb mundurowych
15. Fakultet
16. Seminarium dyplomowe
Razem 200