ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Czas trwanie studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 2 900 zł

Cel i charakterystyka studiów

Aktualnie przedsięwzięcia realizowane w przedsiębiorstwie niejednokrotnie wykraczają poza standardowe czynności wykonywane przez poszczególne działy firmy. Takie działania jak reorganizacja przedsiębiorstwa, reorganizacja działu, wdrożenie nowego oprogramowania, opracowanie nowego produktu, zakup niektórych środków trwałych, inwestycje, działalność B+R, rozbudowa magazynu, budowa nowych budynków, często wymagają stworzenia zespołu zrzeszającego wielu specjalistów. Prawdopodobieństwo zaistnienia konieczności sięgnięcia po zaawansowane procedury zarządzania projektami w praktycznie każdej jednostce wzrasta z roku na rok i jest konsekwencją złożoności procesów rozwoju gospodarki.

Adresaci studiów

Studia stanowią niezbędną podstawę teoretyczną dla osób zawodowo zaangażowanych w realizację różnych przedsięwzięć. Idealne dla przyszłych i rozpoczynających swoją karierę kierowników projektów, przydatne także dla członków zespołów projektowych.

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych

 

 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy organizacji i zarządzania 24
2. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów 24
3. Rachunek opłacalności projektu 24
4. Metody zarządzania projektami 24
5. Ocena, kontrola i ewaluacja projektu 12
6. Formalne i prawne aspekty projektów badawczych, inwestycyjnych i kapitałowych 8
7. Przywództwo i zarządzanie zasobami ludzkimi w projekcie 16
8. Techniki pracy i wykorzystanie systemów informatycznych

w zarządzaniu projektami

12
9. Przygotowanie i realizacja projektu finansowanego ze środków unijnych i innych środków publicznych 8
10. Zarządzanie zmianą i ryzykiem w projekcie 12
11. Zarządzanie projektem „miękkim”/społecznym 4
12. Seminarium dyplomowe 10
RAZEM 180