Zarządzanie szkołą wyższą- studia podyplomowe – NOWOŚĆ!

Czas trwania studiów: 2 semestry

Całkowity koszt nauki: 3 800 zł

Proces kształcenia wyłącznie zdalny!

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu organizacji
i zarządzania w uczelnią wyższą oraz ukształtowanie lidera uczelni wyższej na miarę XXI wieku. Współczesne profesjonalne zarządzanie szkołą wyższą, nie ogranicza się do sprawnego wykorzystania kadry naukowo dydaktycznej w procesie kształcenia oraz efektywnego zarządzania finansami i zasobami materialnymi. To przede wszystkim zarządzanie przetwarzaną i przekazywaną wiedzą, która umożliwi absolwentom podążanie za postępującymi zmianami społeczno – gospodarczymi.

Uzyskane kompetencje umożliwią sprawne kierowanie instytucją edukacyjną, jaką jest wolnorynkowa uczelnia wyższa, a której produktem są wysokiej jakości usługi edukacyjne.

 

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

Studia skierowane są przede wszystkim do osób zajmujących stanowiska kierownicze różnego szczebla w uczelniach wyższych w Polsce, lub przygotowujących się do ich objęcia. W studiach mogą również uczestniczyć pracownicy różnych komórek organizacyjnych uczelni wyższych.

Wymagania stawiane kandydatom

Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia.

Ramowy program studiów –zajęć obejmuje następujące moduły:

Moduł zarządzanie :

Zarządzanie szkołą wyższą –organizacja i struktura

Zarządzanie jakością kształcenia i procedury akredytacji

Systemy informatyczne w zarządzaniu szkołą wyższą

Zarządzanie strategiczne szkołą wyższą

Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania uczelnią(Benchmarking,Lean management, Human Resources Management, Outsourcing)

Zarządzanie zmianą i innowacją

Zarządzanie projektami naukowymi i dydaktycznymi na uczelni

Kreowanie wizerunku szkoły wyższej

Moduł menedżerski

Zarządzanie zespołem

Komunikacja interpersonalna

Budowanie satysfakcji pracowników

Kompetencje menedżera uczelni wyższej

Public Relations szkoły wyższej

Współpraca szkoły wyższej z otoczeniem społeczno – gospodarczym

Efektywna komunikacja na uczelni – organizacja, metody, techniki

Moduł prawny

System szkolnictwa wyższego w Polsce

Otoczenie prawne uczelni

Zamówienia publiczne w działalności szkoły wyższej

Stosunki pracy w szkole wyższej

Procedury administracyjne w szkole wyższej

Moduł finansowy

Zasady gospodarki finansowej szkoły wyższej

Podstawy controllingu

Finansowanie grantów i projektów badawczych aspekty praktyczne.

Audyt wewnętrzny w szkole wyższej

Ocena procesów inwestycyjnych w zarządzaniu uczelnią

Strukturyzacja budżetów przychodów i kosztów uczelni – ujęcie organizacyjne i projektowe

Przedsiębiorczość akademicka i start-upy.

Seminarium dyplomowe

Łącznie 220 godzin