Miesiąc: październik 2019

Inauguracja studiów podyplomowych 2019/20

W dniu 26 października 2019r. w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach odbyła się Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Zgromadzonych w imieniu WSEPiNM powitał Prorektor dr Krzysztof Wątorek oraz Dziekan Studiów Podyplomowych dr Łukasz Baratyński. W ramach wykładu inauguracyjnego dr K. Wątorek przybliżył słuchaczom studiów podyplomowych zasady realizacji przebiegu studiów i wymogi jakie przed Uczelnią postawiła Konstytucja dla Nauki w tym Ustawy 2.0. –Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziekan dr Ł. Baratyński zapoznał z zasadami obowiązującymi słuchaczy studiów podyplomowych na poszczególnych kierunkach w tym wymogami dotyczącymi pisanie i obrony pracy dyplomowej  oraz z infrastrukturą i zasobami Uczelni.

W roku akademickim 2019/2020 WSEPiNM uruchomiła osiem kierunków studiów podyplomowych: Administracja państwowa i samorządowa, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Dietetyka i planowanie żywienia, Kadry i płace, Prawo podatkowe i podatki, Prawo zamówień publicznych, Zarządzanie podmiotami leczniczymi, Zarządzanie zasobami ludzkimi.